Algemene voorwaarden Online kennisbijeenkomst

Versie 1.0 Datum 22 september 2016

DEFINITIES

 • AOC Raad: koepelorganisatie van de groene onderwijsinstellingen.
 • AOC: een groene onderwijsinstelling die gerechtigd is om de online kennisbijeenkomst aan te bieden.
 • Online kennisbijeenkomst: een online cursus die volledig zelfstandig in eigen tijd en plaats doorlopen kan worden.
 • Cursist: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven en heeft betaald voor het volgen van een online kennisbijeenkomst.

INSCHRIJVING, BETALING EN ANNULERING

 • De cursist ontvangt na online inschrijving en betaling voor een online kennisbijeenkomst per mail een factuur, een instructie en een autorisatiecode waarmee toegang wordt verleend tot het leerplatform en de online kennisbijeenkomst.
 • Alle prijzen zijn zonder btw vermeld. Waar van toepassing wordt 21% in rekening gebracht. Elke wijziging van het btw-tarief zal aan de cursist worden doorberekend.
 • De autorisatiecode is persoonlijk en niet overdraagbaar naar een andere cursist.
 • De online kennisbijeenkomsten Gewasbescherming zijn erkend door Bureau Erkenningen. Deze tellen alleen mee voor de verlenging van een licentie als de licentie niet is verlopen. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf om dit te controleren. Er is geen restitutie van het aankoopbedrag mogelijk als hieraan niet wordt voldaan.
 • Op het moment dat de online kennisbijeenkomst eenmaal is aangekocht kan deze niet meer geannuleerd worden.
 • Betreft het een online kennisbijeenkomst waarmee een licentie van Bureau Erkenningen wordt verlengd dan worden de daarvoor benodigde gegevens aan Bureau Erkenningen gemeld.

PERSOONSGEGEVENS

 • Het AOC legt persoonsgegevens vast van natuurlijke personen voor de online kennisbijeenkomst en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met het AOC.
 • De persoonsgegevens van deze natuurlijke personen worden alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige producten en diensten van het AOC, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik.

TOEGANKELIJKHEID

 • De AOC Raad en het AOC streven ernaar dat bij een eventuele storing de online kennisbijeenkomst binnen 5 werkdagen weer toegankelijk is nadat er via de servicedek melding van deze storing is gemaakt.
 • Een storing kan vanwege het verlopen van de licentie het verlengen van de licentie in gevaar brengen. Het AOC draagt geen verantwoordelijkheid indien door een storing de verlenging van de licentie niet meer mogelijk is.
 • Een online kennisbijeenkomsten is maximaal 2 maanden toegankelijk nadat deze de eerste keer in het leerplatform is geopend. De online kennisbijeenkomst is daarna niet meer toegankelijk.
 • De toegang tot de online kennisbijeenkomst wordt na 6 maanden opgeheven als deze nog geen enkele keer door de cursist is geopend.
 • Een online kennisbijeenkomst is niet meer toegankelijk als deze volledig is afgerond met een eindtoets en de eindtoets is behaald.
 • De AOC Raad en het AOC hebben het recht om de toegang tot de cursus op te heffen op het moment dat er misbruik in het gebruik van de betreffende autorisatiecode wordt geconstateerd. Hieronder verstaan we o.a. dat meerdere personen toegang hebben tot de training, schade toegebracht wordt aan de software en/of het kopiëren van de software.
 • Het AOC heeft het recht om de toegang tot de online kennisbijeenkomst op te heffen op het moment dat deze niet meer door de erkende instanties wordt goedgekeurd. De cursist heeft hierbij recht op restitutie van het aankoopbedrag vanaf de datum dat de kennisbijeenkomst niet meer is goedgekeurd. De cursist vrijwaart het AOC van eventuele kosten/schade die zijn ontstaan door deze voortijdig beëindiging.

KWALITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID

 • De AOC Raad en het AOC doen er alles aan een goede kwaliteit van de online kennisbijeenkomsten te waarborgen. Mocht de cursist desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit dan kan de cursist zich schriftelijk wenden tot het management van de AOC Raad en/of het AOC.
 • AOC Raad en het AOC aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan uit het toepassen van kennis of handelingen zoals verwoord in een online kennisbijeenkomst.
 • De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door de cursist betaalde aankoopbedrag voor de online kennisbijeenkomst.

AUTEURSRECHT EN EIGENDOMSRECHT CURSUSMATERIAAL

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de AOC Raad.
 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de AOC Raad.
 • Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 • Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER
 • Op alle met de cursist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter worden gebracht.